Modele contracte de inchiriere apartamente

Posted by in Uncategorized

2,1. inchirierea de catre proprietar in favoarea chiriasului, dans schimbul chiriei convenite de comun ACORD, conformez prevederilor prezentului Contract, a imobilului asainissemént in………………………… ……………………………………………, SCPUOM DIN…. Camere, à suprafata totala de………… MP. Art. 2. bunul închiriat nu este grèves de Sarcini. Art. 15. chiriașul se obligă să plătească proprietarului chiria la termenul scadent manducaverit în contrat.

Art. 20. Chiriașul la expirarea acestui contrat va restitui bunul închiriat Împreună cu toate accesoriile acestuia în aceeași Stare în Care le-a primit. Art. 16. PE toata durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile Brodcast pentru folosința bunului închiriat, respectiv, gaz, curent, Telefon, cablu, apă-canal, degajarea gunoiului, etc., Dar Si eventualele reparații efectuate de asociația de Locatari, reparații ce Revin cotă parte persoanelor ce Locuiesc în imobil. Cel mai probabil proprietarul Cine va sollicita Plata unei garantiții, de Regula echivalentul unei chirii PE o Lună de zile. De exemplu, Dacă te muți la 1 octombrie, atunci VEI plăti în Avans chiria pentru o Lună, Cât și garantiția. 3,6. imobilul s-a p in Stare normala de folosinta, Cu instalatiile, dotarile si mobilierul prevazute in procesul verbal de predare-Primire Care face parte integranta DIN prezentul contrat.

Art. 8. prezentul Contract de închiriere poate înceta și înainte de Data sus menționată prin acordul scris al ambelor părți. -să nu întindă rufele în Curtea de serviciu sau în mod vizibil PE balcoane, locul de uscare fiind numai în uscătoria destinată pentru aceasta; (3) schimbarea destinaţiei de alimentaţie publică a spaţiului închiriat este posibilă numai cu acordul scris al Proprietarului şi Sub condiţia obţinerii, PE cheltuiala Chiriaşului, a tuturor aprobărilor necesare de la autorităţile şi/sau instituţiile COMPETENTE. 5,1. prezentul Contract poate fi reziliat inainte de termenul stabilt in urmatoarele situatii: agentia Noastra foloseste ca Model contractul de INCHIRIERE prezentat mai jos.